dj huren Zwolle
                                                                                                                                           
 

Algemene voorwaarden Lieverst Sound Zwolle

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Lieverst Sound, alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s) en/ of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren en/of uitvoeren van bruiloften, verjaardagsfeesten, bedrijfsfeesten of andere evenementen, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Tevens ontvangt u deze voorwaarden altijd als digitale verwijzing bij de opdrachtbevestiging (contract) en is deze terug te vinden op www.lieverstsound.nl/voorwaarden. De opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden, zoals genoemd op deze en de opvolgende pagina’s, te begrijpen en te aanvaarden.


Artikel 1 - Afkoelingsperiode 

Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking schriftelijk de overeengekomen opdracht annuleren. Dit zonder opgaaf van reden en zonder enige financiële verplichting. Annuleren kan enkel middels een aangetekend schrijven. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de totstandkoming van de boeking door Lieverst Sound te zijn ontvangen. Indien een optreden korter dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit annuleringsrecht niet van toepassing. 


Artikel 2 - Facturen en betaling 

De betaling van een levering of dienst vindt plaats voor aanvang van de levering/het optreden. De betaling dient 7 dagen voor het optreden te zijn voldaan op het rekeningnummer of contant op de bewuste avond. De opdrachtgever zal de opdrachtbevestiging ontvangen via zijn/haar opgegeven email adres. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van het email adres en de betaling van de overeenkomst. Indien opdrachtgever voor aanvang van het optreden in verzuim is zal Lieverst Sound het optreden niet uitvoeren. De kosten hiervoor, evenals de kosten voor verdere juridische stappen, komen voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 3 - Prijzen en offerte 

Alle vermelde prijzen op websites en andere communicatiemiddelen van Lieverst Sound zijn onder voorbehoud. Een offerte is voor alle partijen geheel vrijblijvend. Offertes van Lieverst Sound hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. Pas wanneer u akkoord gaat met een offerte gaat u een betalingsverplichting aan. Meerwerk en andere onvoorziene kosten (waaronder parkeerkosten en tolwegen) komen voor rekening van opdrachtgever en zullen achteraf op basis van nacalculatie gefactureerd worden. Indien de kostprijs van Lieverst Sound wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is Lieverst Sound gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan de opdrachtgever.


Artikel 4 - Prestaties Uitvoerder(s) 

De opdrachtgever verklaart hierbij bekend te zijn met de gebruikelijke prestatie van de uitvoerder. De uitvoerder zal naar beste kunnen presteren. Uitvoerder heeft het recht het geluidsvolume te produceren, dat voor het optreden gebruikelijk is. Het gebruik van een geluidsbegrenzer/limiter is niet toegestaan tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen is. Indien ten tijde van het optreden alsnog blijkt dat een geluidsbegrenzer/limiter aanwezig is, zonder voorafgaand overleg en afstemming, behoudt de uitvoerder zich het recht voor het optreden geen doorgang te laten vinden. Lieverst Sound behoudt zich het recht voor te werken met een wijziging in de personele bezetting (bijvoorbeeld bij ziekte) waarbij de kwaliteit van de dienstverlening door de uitvoerder wordt gewaarborgd.


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden opdrachtgever

De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de overeenkomst en dient opdrachtgever te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door Lieverst Sound uitgevoerd optreden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van het item, materiaal daartoe behorend en bezoekers van een krachtens overeenkomst uitgevoerd optreden. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een optreden te garanderen, is Lieverst Sound gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Lieverst Sound overeengekomen prijs. Indien de opdracht uit alleen een DJ betreft dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Het materiaal dient door Lieverst Sound te worden goed gekeurd. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor de apparatuur dient opdrachtgever te zorgen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met de apparatuur of materiaal daartoe behorend. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.


Artikel 6 - Aansprakelijkheid 

Iedere schade aangebracht aan geluidsapparatuur e.d. van Lieverst Sound zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Hieronder valt ook schade die is ontstaan door regen, onweer, hagel of andere weersomstandigheden, ongeacht of voldaan is aan hetgeen gesteld wordt in artikel 12. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Lieverst Sound kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden. Lieverst Sound is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lieverst Sound. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is Lieverst Sound nimmer aansprakelijk.


Artikel 7 - Veiligheid 

Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s). De opdrachtgever zal zorgen voor een deugdelijk stopcontact van minimaal 1 vrije groep. (220volt / 16Amp.) Deze dient veilig, geaard en NEN3140 gekeurd te zijn. 


Artikel 8 - Buma en Sena

Opdrachtgever vrijwaart Lieverst Sound voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor deze opdracht verschuldigde BUMA-rechten en SENA-rechten. Eventuele auteurs- en naburige rechten worden niet overgedragen aan opdrachtgever. Particulieren hoeven conform de auteurswet geen BUMA- en SENA-rechten af te dragen over het optreden. 


Artikel 9 - Oponthoud 

Indien de uitvoerder op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. De uitvoerder zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.


Artikel 10 - Schadevergoeding 

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen zal een schadevergoeding, gelijk aan maximaal de afgesproken vergoeding, verschuldigd zijn door de nalatige partij aan de andere partij. Deze vergoeding wegens wanprestatie is terstond opeisbaar. Indien een partij genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--, te vermeerderen met de werkelijk gemaakte onkosten, alsmede omzetbelasting.


Artikel 11 - Transport apparatuur op locatie (trappen, liften, losplaats) 

De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium dient vooraf door opdrachtgever aan Lieverst Sound te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden en/of na afloop geen sjouwhulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht van minimaal € 95,00. Indien door het ontbreken van deze sjouwhulp voor Lieverst Sound extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in rekening brengen die indirect een gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te voldoen. De beoordeling of er adequate sjouwhulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij Lieverst Sound. In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laad/losplaats en de speelplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende eisen te voldoen: de minimale afmetingen van een lift moet 90x210x125cm (bxhxd) zijn. De deur moet minimaal 80 centimeter breed zijn. De lift moet een hefvermogen van minimaal 350 kg hebben.

Indien de afstand laad/losplaats en de plaats van het optreden een langere afstand betreft dan 25 meter of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan Lieverst Sound te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij Lieverst Sound. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever. 


Artikel 12 - Voorzieningen 

Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de speelplek. Opdrachtgever zorgt tevens dat de speelplek verwarmd is en dat het podium deugdelijk is. De plaats van het optreden dient minimaal 2,4 meter vrije hoogte te hebben (dit in verband met het opbouwen van licht en geluid). De opdrachtgever zal zorgen voor een deugdelijk stopcontact van minimaal 1 vrije groep. 


Artikel 13 - Gebruik apparatuur door derden 

Het gebruik maken van apparatuur door gasten van de opdrachtgever voor stukjes, liedjes, etc is enkel toegestaan na overleg voorafgaand aan het optreden. Lieverst Sound bepaald wat de mogelijkheden hiervoor zijn en heeft het recht personen of (afspeel) apparatuur te weigeren. 


Artikel 14a - Annulering 

Indien opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient hij dit bij aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Lieverst Sound. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet, heeft Lieverst Sound bij annulering van een opdracht recht op de volledige vergoeding, althans een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de termijn van opzegging door de opdrachtgever: 


Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 85% van de gage, 

opzegging tussen 1 en 2 maanden voorafgaand aan het optreden: 75% van de gage, 

opzegging tussen 2 en 9 maanden voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage, 

opzegging langer dan 9 maanden voorafgaand aan het optreden: 40% van de gage. 

Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor deze annuleringskosten kun jij je verzekeren met bijvoorbeeld een bruiloft- of evenementenverzekering.


Artikel 14b - Annulering bij landelijke sluiting

 Indien er door de overheid een landelijke horecasluiting van kracht is, vervalt artikel a. In dit geval overleggen we samen een nieuwe datum.


Artikel 14c - Verplaatsen

Bij overmacht kunnen beide partijen met elkaar overeenstemmen om de overeenkomst te verplaatsen naar een andere datum waarop er nog beschikbaarheid is. Daarbij is de persoonlijke agenda van Lieverst Sound leidend inclusief alle openstaande opties. Het verplaatsen is in principe kosteloos. Eventuele kortingen en/of aanbiedingen kunnen komen te vervallen. De gage zal dan gelijk zijn aan de op dat moment geldende prijzen. Indien er gekozen wordt voor een datum waarop Lieverst Sound geen beschikbaarheid heeft, is artikel 14a van toepassing.


Artikel 15 - Privacy / geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle vertrouwelijke informatie verkregen door (offerte) aanvragen worden 5 jaar bewaard. Na deze periode zullen deze worden verwijderd. Zowel digitaal als schriftelijk. Lieverst Sound zal geen persoonlijke informatie zoals NAW of email gegevens verstrekken aan derden. Tenzij dit word opgelegd door een rechterlijke uitspraak. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 16 – Overmacht 

Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Voor zover Lieverst Sound voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan Lieverst Sound toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest/item wegens ziekte. Uiteraard zal in een zodanig geval wel geprobeerd worden een gelijkwaardige vervanging te regelen. Lieverst Sound heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. Lieverst Sound is verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra hij daarvan zelf op de hoogte is. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van Lieverst Sound, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een alsdan in overleg vast te stellen redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door Lieverst Sound gepresteerde. 


Artikel 17 - Speciale voorwaarden bij de huur van de verlichte dansvloer 

Voor de huur van een dansvloer gelden naast de reeds gemelde voorwaarden de volgende speciale voorwaarden. De ondergrond waar de vloer geplaatst moet worden dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer dient te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels, trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de flightcases waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever. Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer ontstaat door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel sterk verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico.
De verlichte dansvloeren die door Lieverst Sound worden geleverd zijn voorzien van een goede ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit meerdere doppen per tegel waardoor een lage belasting per dop ontstaat en dus een lage druk op de ondervloer. Bij correct gebruik geeft dit een optimale bescherming voor de vloer waarop de verlichte dansvloer geplaatst wordt. Lieverst Sound aanvaard echter geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan de vloer waarop de verlichte dansvloer wordt gelegd. Het is altijd aan de klant en/of eigenaar van de ruimte om te beoordelen of de vloer zonder extra maatregelen geplaatst kan worden óf dat een extra bescherming tussen de verlichte dansvloer en de ondervloer noodzakelijk is. Betreden van de verlichte dansvloer door de aanwezigen is voor geheel eigen risico. 


Artikel 18 - Gebruik van consumpties 

Opdrachtgever dient te zorgen voor minimaal 2 consumpties per persoon per uur voor alle personeelsleden van Lieverst Sound, vanaf het moment van aankomst tot het moment van vertrek (ook tijdens op- en afbouw). 


Artikel 19 - Op- en afbouwen 

De locatie dient minimaal 2 uur voor en na het optreden toegankelijk te zijn voor op- en afbouwwerkzaamheden. Eventueel wordt direct na het optreden begonnen met afbouwen op verzoek van de (feest)locatie. Er dient voldoende werkverlichting aanwezig te zijn voor het op en afbouwen van alle apparatuur.


Artikel 20 - Foto en videomateriaal 

Het is mogelijk dat Lieverst Sound video en beeldmateriaal vastlegt tijdens de opdracht. Opdrachtgever geeft Lieverst Sound toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto's en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden. Lieverst Sound kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, een blog, beursmateriaal, etc.. De opdrachtgever kan vooraf via info@lieverstsound.nl aangeven indien dit niet gewenst is. 


Artikel 21- klachten en reclames 

Reclames dienen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen, na de datum van de plaatsgevonden opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Lieverst Sound te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Lieverst Sound ingediende facturen, tijdig te voldoen. Lieverst Sound dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames binnen 30 dagen te controleren. Indien de reclame naar oordeel juist is, zal Lieverst Sound een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten. Voor klachten/reclames kan de opdrachtgever of Lieverst Sound de Nederlandse TrouwBranche Organisatie (NTBO) inschakelen om te bemiddelen. 


Artikel 22 - Geschillen / toepasselijk recht 

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Zwolle. 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn